Deflasyon nedir?

Genellikle tedavülde (dolanımda)bulunan para miktarının azaltılması sonucu toplam talepte ve fiatlar genel düzeyinde meydana gelen düşüş. Fiatlardaki bu düşüşün gerçekleşebilmesi için paranın tedavül hızında bir değişme olmaması gerekir. Gelişmiş ülkelerde deflasyon çoğunlukla konjonktürel bir hareket olarak ortaya çıkar. Devletin iradi olarak deflasyonist bir politika takibine pek rastlanmaz. Deflasyon dönemlerinde fiyatlardaki düşüşün yanısıra işsizlik nispetinde de bir yükselme gözlenir. Birçok iktisatçılar, gelişmiş ülkelerin yapısal özelliklerinin, sürekli bir deflasyonist eğilime yol açacağını, bir başka ifadeyle bu ülkenin talep düşüşü neticesi daimi bir işsizlik ve atıl kapasite ile karşı karşıya olduklarını belirtmektedir. Öte yandan deflasyonun bir önceki dönemde meydana gelen enflasyonun bir sonucu olduğu da iddia edilmektedir. Devlet, para ve maliye politikası araçları ile deflasyonla mücadele edebilir. Halkın satın alma gücü bütçe açıkları ve para arzı artışı ile çoğaltılarak talebin mevcut milli hasılanın satılmasına imkan verecek şekilde yükseltilmesine çalışılırdeflasyon

Sözlükte "deflasyon" ne demek?

1. Paraşişkinliğine karşı önlem olarak paranın piyasada azalmasıyla satın alma gücünün artması temeline dayanan iktisat politikası tekniği, paradarlığı.

Deflasyon kelimesinin ingilizcesi

n. deflation, disinflation
Köken: Fransızca

Deflasyon ne demek? (Ekonomi)

(Deflation) Bir ekonomide genel faaliyet hacminde ortaya çıkan daralma durumu. Deflasyon içindeki bir ekonomide milli gelir ve istihdam düşer, stoklar büyür, işsizlik artar ve fiyatlar geriler. Keynesçil analize göre deflasyonun nedeni, efektif talep yetersizliğidir, diğer bir deyişle toplam talebin toplam üretimi karşılayamamasıdır. Üretimin tümü satılamadığı için fazla üretim stoklara eklenir, yeni üretime gidilmediğinden dolayı da işçilere yol verilir, işsizlik artar. Böylece deflasyon, enflasyonun tersini ifade eden bir durumdur. Ekonomik duraklamanın deflasyondan daha ileri şekli depresyondur. Burada milli gelir ve istihdam düzeyindeki düşme dayanılması güç boyutlara ulaşmıştır. Keynes, deflasyonist bir ortamda tam istihdamı sağlamak için alınması gereken önlemleri göstermiştir. Buna göre, deflasyonda ekonomik istikrarı sağlamak için alınacak önlemler toplam talebi artırmaya yöneliktir. Bunun için kamu harcamaları artırılır ve vergiler azaltılarak açık bütçe politikası izlenir. Bu gibi Maliye Politikası araçlarının yanında Para Politikası araçlarıyla da faiz oranları düşürülür. Bir yandan kamu harcamalarındaki artış, diğer yandan vergilerin ve faiz oranlarının düşürülmesi dolayısıyla özel kesimin tüketim ve yatırım harcamalarındaki artış, ekonomideki toplam efektif talebin yükselmesine yol açar, bu da milli gelir ve istihdam düzeyinin yeniden yükselmesine yol açar (Bkz. Keynes Ekonomisi).

--Reklam--